Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới cho thuê song ngữ

Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới cho thuê song ngữ

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

The Socialist Republic of Vietnam Independence Freedom Happiness

-----o0o-----

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

REAL ESTATE BROKER SERVICE CONTRACT

(Số: … /HĐMG-2022)

 

Hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản này được lập và ký vào ngày 01 / 03 /2022, tại Landmark 81 Vinhomes Central Park. Hai bên ký kết hợp đồng này trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng giữa các bên sau đây:

This real estate brokerage service contract is made and signed on March 01, 2022, at Landmark 81 Vinhomes Central Park. The two parties enter into this contract on the principle of voluntariness and equality between the following parties:

 

GIỮA/BETWEEN

BÊN MÔI GIỚI/ broker side

(Bên A/Party A)

:

CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Phát Triển Bất Động Sản ĐẠI PHÚ

 

Địa chỉ /Address

:

135/37/1  Nguyễn Hữu Cảnh , Phường 22,Quận Bình Thạnh ,TP.Hồ Chí Minh

Mã số thuế / Tax code

:

03170192

Đại diện bởi / Representative by

:

NGUYỄN HỮU PHÚ

Chức vụ /Position

:

Giám đốc / Director

VÀ/AND

 

BÊN CHO THUÊ/ brokered party

(Bên B/Party B)

:

KIM SEOG SOON

Quốc tịch/ Nationality

:

Hàn Quốc/ Korea

Hộ chiếu số/ Passport No.

:

M540167

 

Chủ sở hữu hợp pháp căn hộ số: 38.OT10, Tháp Landmark 81, Vinhomes Central Park, 720A Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Legal owner of the apartment No. 38.OT10, Tower Landmark 81, Vinhomes Central Park, No. 720A Nguyen Huu Canh street, Ward 22, Binh Thanh district, Ho Chi Minh City.

 

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản (BĐS) với những  nội dung và điều khoản sau:

After discussing and discussing, the two sides came to an agreement to sign a real estate brokerage service contract (real estate) with the following contents and terms:

 

Điều 1(Article 1): Đối tượng hợp đồng( contract object):

Bên A đồng ý giao và Bên B đồng ý thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A với các chi tiết về bất động sản của bên A cụ thể như sau:

Party A agrees to hand over and Party B agrees to perform real estate brokerage services under Party A's legal ownership with the details of Party A's real estate as follows:

Ø Mã căn hộ( apartment code):LM81-38.OT10.....................................................................

Ø Dự án(project) : VINHOMES CENTRAL PARK..............................................................

Ø Địa chỉ( address):, Thành phố Hồ Chí Minh........................................................................

Ø Giá giao dịch cho thuê(Rental transaction price) : 1.300 USD ( Bằng chữ: Mười nghàn đô la mỹ) tương đương 29.855.000 VNĐ    

Ø Thời gian thuê( rental period) : 36 tháng(months), từ ngày 15/03/2022 đến 15/03/2025

Điều 2( Article 2): Phương thức tổ chức hoạt động môi giới(Method of organizing brokerage activities):

Bên B thực hiện các kế hoạch: Quảng cáo, tiếp thị, tiếp xúc khách hàng, giới thiệu và cung cấp thông tin về BĐS của Bên A trong phạm vi giới hạn của hợp đồng này.

Party B implements the following plans: Advertising, marketing, contacting customers, introducing and providing information about Party A's real estate within the limited scope of this contract

Hoạt động môi giới được xem là thành công khi khách hàng của bên B giới thiệu đặt cọc hoặc ký hợp đồng mua bán/ thuê BĐS của Bên A.(Khách hàng của Bên B là tất cả các khách hàng mà Bên B dẫn tới, hướng dẫn tới xem BĐS hoặc gặp bên B).

Brokerage activities are considered successful when Party B's customers introduce a deposit or sign a contract to buy/sell/rent real estate of Party A. (Party B's customers are all customers that Party B leads, guides to see the property or meet with Party B)

Điều 3( Article 3): Phí môi giới và phương thức thanh toán(Brokerage fees and payment methods):

1.     Phí môi giới(Brokerage Fee)

Phí môi giới cho thuê(Rental brokerage fee): 2.600USD

Bằng chữ: (Bằng chữ: Hai nghàn sáu đô la mỹ) (In words: Two thousand and six US dollars)

2.     Phương thức thanh toán(Payment method):

Phí môi giới cho thuê BĐS sẽ được thanh toán cho bên A khi khách hàng của bên A ký hợp đồng thuê và thanh toán tiền thuê nhà kỳ thanh toán đầu tiên cho bên B.

Real estate rental brokerage fee will be paid to Party A when Party A's customers sign the lease contract and pay the first rental payment period to Party B

Bên B thanh toán A số tiền đợt 1 là: 1.300USD tương đương 29.885.000 VNĐ  Ngay sau khi bên khách hàng của bên A thanh toán tiền nhà 1 tháng đầu tiên từ ngày 15/03/2022 đến 15/04/2022.

Party B pays A the first installment of: USD 1,300, equivalent to VND 29,885,000 Right after party A's customer pays the first month's rent from March 15, 2022 to April 15, 2022.

Bên B thanh toán A số tiền đợt 2 là: 650USD tương đương 14.942.000 VNĐ  Ngay sau khi bên khách hàng của bên A thanh toán tiền nhà 0,5 tháng từ ngày 15/03/2023 đến 15/04/2023.

Party B pays A the amount of the second installment: 650USD equivalent to 14,942,000 VND Right after party A's customer pays the house rent for 0,5 month from March 15, 2023 to April 15, 2023.

Bên B thanh toán A số tiền đợt 3 là: 650USD tương đương 14.942.000 VNĐ  Ngay sau khi bên khách hàng của bên A thanh toán tiền nhà 1 tháng từ ngày 15/03/2024 đến 15/04/2024.

Party B pays A for the 3rd installment: 650USD equivalent to 14,942,000 VND Right after party A's customer pays the house rent for 0,5 month from March 15, 2024 to April 15, 2024

Phí môi giới được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản được bên A cung cấp.

Brokerage fees are paid in cash or by bank transfer according to the account number provided by Party A.

  • Tên tài khoản (Account name): NGUYỄN HỮU PHÚ
  • Số tài khoản (Account number): 190333097600
  • Ngân hàng    (Bank  ): TECHCOMBANK
     

Điều 4( Article 4): Quyền và nghĩa vụ của các bên(Rights and obligations of the parties).

1.    Quyền và nghĩa vụ của bên B(Rights and obligations of Party B):

-      Giám sát và kiểm tra quá trình môi giới của bên A.

Supervising and checking the brokerage process of Party A.

-      Được phép tiếp xúc và đàm phán trực tiếp với khách hàng của bên A.

Being allowed to contact and negotiate directly with customers of Party A

-      Cung cấp cho bên A các hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến BĐS để phục vụ cho việc môi giới, đồng thời chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung do mình cung cấp.

Provide Party A with records, information and documents related to real estate to serve the brokerage, and at the same time be responsible for all content provided by him

-      Bên B cam kết những người đồng sở hữu BĐS trên với bên B (nếu có) cũng đồng thuận với việc giao dịch BĐS và các điều khoản trong hợp đồng này như bên B.

Party B commits that the co-owners of the above real estate with Party B (if any) also agree to the real estate transaction and the terms of this contract like Party B

-      Thanh toán phí môi giới cho bên A theo điều 3 của hợp đồng này.

Pay the brokerage fee to Party A according to Article 3 of this contract.

2.     Quyền và nghĩa vụ của bên A(Rights and obligations of Party):

-      Được phép thực hiện các hoạt động quảng cáo, tiếp thị, cung cấp thông tin về BĐS cho khách hàng.

Permitted to carry out advertising, marketing and providing information about real estate to customers

-      Được phép dẫn khách hàng tới xem và tìm hiểu về BĐS khi có sự đồng ý của bên B.

Allowed to lead customers to see and learn about real estate with the consent of Party B.

-      Hỗ trợ bên B và khách hàng hoàn tất thủ tục giao dịch BĐS trong hợp đồng này.

Support Party B and customers to complete the real estate transaction procedures in this contract.

Điều 5 ( Article 5): Điều khoản chung(General Terms).

Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên.

Sau khi hết hạn hợp đồng này nếu bên B tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê 1 năm trở lên, bên A sẽ được hưởng 0.5 (nửa) tháng cho mỗi năm gia hạn.

Both parties undertake to strictly comply with the above terms. After the expiration of this contract, if Party B continues to renew the lease for 1 year or more, Party A will be entitled to 0.5 (half) months for each renewal year.

Các thỏa thuận khác nếu có(Other agreements, if any):

……………………………………………………………………………………………………..Trường hợp có tranh chấp hoặc một trong hai bên vi phạm hợp đồng, sự việc trước hết sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng và hòa giải. Nếu thương lượng và hòa giải không thành thì sẽ chuyển giao cho tòa án có thẩm quyền giải quyết và quyết định tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện. Án phí do bên thua kiện chịu.

In case of dispute or either party breach of contract, the matter will first be resolved on the basis of negotiation and conciliation. If negotiation and conciliation are unsuccessful, it will be transferred to a competent court for settlement and the court's decision is the final decision to force the two parties to implement. Court fees are borne by the losing party

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản có 04 (bốn) trang, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

This contract is made into 02 (two) copies, each copy has 04 (four) pages, has the same legal validity, each party keeps 01 (one) copy and takes effect from the date of signing.

Hợp đồng này được thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như  nhau.

This contract is made into 02 copies, each party keeps 01 copy with the same legal value.

                             

                            BÊN A (Party A)                                                     BÊN B(Party B)                                                                                                                                          


Bài viết khác

Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ chung cư
28-05-2021
hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ chung cư là gì? Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ chung cư quan trọng như thế nào? Tại sao phải sử...
Tìm hiểu các bước vận hành tài sản cho thuê
06-07-2022
Làm giàu từ việc cho thuê tài sản là mơ ước của nhiều người. Thế nhưng quản lý tài sản cho thuê không đơn giản. Đâu là các bước...
Mẫu bàn giao thiết bị căn hộ chung cư
12-10-2022
Mẫu bàn giao thiết bị căn hộ chung cư
Mẫu Hợp Đồng Mượn Căn Hộ
12-10-2022
Mẫu Hợp Đồng Mượn Căn Hộ
Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Căn Hộ
12-10-2022
Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Căn Hộ
Công cụ tìm kiếm
Zalo
Hotline
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÚ
Facebook
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook